Thom syn pet is wer te plak!

Van Kleffenswei - Goed nijs! De pet is wer werom! 

Hjirby wol ik alle minsken dy't socht hawwe tige tank sizze. Ek foar it meilibjen, de blommen en kaarten. 

In lytse ferklearing is op syn plak. De pet is fûn nei in tip fan Ludema security fan de Hege Brêge. Dizze ynstânsje hat nauw gearwurke mei de binnenlânske feilichheidstsjinsten en fier dêr bûten.

Myn tank giet út nei alle minsken dy't de tips oan brocht hawwe. Ek oan de FBI, CIA, Interpol en sels de KGB. 

Tige tank foar de help fan de side Raard-eo.nl, mei it speciale programma fan Opsporing Fersocht. 

 

Mei freonlike groetnis, mei pet,
Thom Feddema

Reactie schrijven

Commentaren: 0