Agenda dorpshuis november

Beste minsken, nei in lange tiid wer in aginda fan it doarpshûs. We gean wer los mei ferskillende dingen, ek al moat we noch om elkoar tinke!

meer lezen

Doarpshûs skjinmeitsje

Sneon 30 oktober fanôf 9.00 oant 12.00 oere: skjinmeitsjen fan it doarpshûs. Kom gewoan del. Foar elts is wol wat te dwaan (bûten en binnen). De kofje stiet klear, wolkom!

Boek Onder Frieslands grauwe hemel

Healweis novimber komt it boek Onder Frieslands grauwe hemel út, oer de Foudgumer dûmny Francois HaverSchmidt (omtrint 1860), dy’t we better kenne as de grimmitige dichter Piet Paaltjens.

meer lezen

Op stap met de PlusBus: programma oktober en november

Woont u zelfstandig en komt u, om welke reden dan ook, minder de deur uit dan u eigenlijk zou willen?

meer lezen 0 Berichten