Toniel yn Damwâld

De kaartferkeap fan Toneelvereniging 'Hjir binne wy dan' fan Damwâld is los! Doarpsgenoaten Jan de Jong en Ashok Dijkstra spielje mei yn it stik 'Yn 'e prizen'. Tige wolkom!

It stik wurd spile op 1 en 2 maart yn de Kruisweg te Damwâld. Fanôf no kin je kaarten bestellen fia ûndersteande link of ophelje by Primera van der Weg yn it winkelcentrum fan Damwâld.