Uitnodiging ledenvergadering begrafenisvereniging

Iedereen is van harte welkom op de ledenvergadering van begrafenisvereniging De Laatste Eer Raard Bornwird op maandag 13 maart om 20.00 uur.

De agenda ziet er deze avond als volgt uit:

1) Opening door de voorzitter

2) Notulen vorige vergadering (14-03-2022)

3) Jaarverslag 2022 (herdenking van de overledenen in 2022)

4) Financieel jaarverslag

5) Kascontrole en benoemen nieuw lid kascommissie

6) Vaststellen ledenkorting en jaarlijkse contributie

7) Rondvraag

8) Sluiting