Agenda dorpshuis november

Beste minsken, nei in lange tiid wer in aginda fan it doarpshûs. We gean wer los mei ferskillende dingen, ek al moat we noch om elkoar tinke!

Oprop frijwilligers

Troch ferskillende omstandichheden ha we ferlet fan mear en nije frijwilligers. Foar it skjinmeitsjen, pear oerkes by de kaartclubs, by een fergadering, feestje ens. Sawol mannen as fruolje, om us doarpshûs draaiende te halden. Meiinoar kinne we sterk weze.

 

Belje om jim op te jaan: Jannie Veenema: 0519 294 753.

 

De agenda

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis van november vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.