Blommerâne oan de Van Kleffenswei

Machtich moai! It is genietsjen fan blommen, ynsekten, bijen en flinters en swellen der oer hinne. Krúp oer de hikke en rin der gerêst fkes by del. Genietsje, sjoch en belibje.

 

Wolkom oan de Van Kleffenswei 15, Raard