Agrarisch collectief Waadrane

Samenwerken aan de natuurlijke leefomgeving. Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in Nederland geregeld wordt.

Met ANLB geven boeren en overige agrarische grondgebruikers vorm aan de natuurlijke leefomgeving in de regio. De omvorming van het stelsel voor agrarisch natuurbeheer van 2016 in ANLB 2016 is de belangrijkste reden voor de samenwerking tussen ANV Om ‘e Koaien en ANV Guozzekrite. Samen vormen zij het nieuwe collectief, Agrarisch Collectief Waadrâne. De komende jaren (2016-2021) krijgen de collectieven de verantwoordelijkheid in het opstellen en uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer op gebiedsniveau.

 

 

Agrarisch Collectief Waadrâne heeft een gebiedsaanvraag gedaan voor beide leefgebieden en daarvoor ook goedkeuring ontvangen van de provincie.

 

Leefgebied open akkerland (akkervogels)

Het leefgebied open akkerland in Noord-Friesland is een open landschap. Het gebied is wat betreft broedvogels overwegend van belang voor akkervogels. Dat zijn onder meer de kievit, scholekster, grutto, veldleeuwerik, graspieper, grauwe kiekendief, gele gors, grauwe gors en gele kwikstaart. En een heel enkele keer een patrijs (zeldzaamheid). Voor deze broedvogels is de afwisseling tussen extensief beheerde graslanden, dijken en akkerland gunstig voor de vestiging. De aangrenzende natuurgebieden (Natura 2000) vormen een belangrijk kerngebied voor de soorten van het leefgebied open akkerland. In deze natuurgebieden worden akkervogelsoorten veelvuldig waargenomen, dan wel als broedvogel dan wel als tijdelijke gast (doortrekker, overwinteraar). De potenties voor het leefgebiedstype open akkerland zijn daardoor hoog.

 

Agrarisch Collectief Waadrâne heeft in samenwerking met akkerbouwers in de regio een gebiedsaanvraag ingediend bij Provinsje Fryslân. In deze aanvraag wordt door toepassing van verschillende afwisselende beheerpakketten een goed broed- en foerageerbiotoop voor akkervogels samengesteld. De bloemrijke akkerranden zijn al wel bekend in de regio maar daar komt nu het nieuwe concept van vogelakker bij. De vogelakker is een afwisseling van een eiwitgewas met daarin stroken met andere gewassen te denken valt dan aan diverse soorten granen en akkerbloemen zoals klaproos en korenbloemen. Door de afwisseling van diverse vegetatie en aangepast beheer wat betreft bemesting en gewasbescherming ontstaan er mogelijkheden voor diverse akkervogels om te broeden en hun jongen groot te brengen.

Agrarisch Collectief Waadrâne hoopt in de toekomst het aantal deelnemende akkerbouwers uit te breiden, omdat er veel potentie ligt voor succesvol akkervogelbeheer in Noord Friesland.

 

Leefgebied open grasland (weidevogels)

Het leefgebied open grasland in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne is een strook klei en klei op veengebied. Het gebied kan beschreven worden als een grootschalig, open agrarisch gebied, met voornamelijk veeteelt (lees melkveehouderij), dat doorsneden wordt door een uitgebreid stelsel aan vaarten en watergangen. Dit gebied is van grote waarde voor weidevogels. Het is een van oorsprong zeer open landschap, welke openheid over het algemeen redelijk goed bewaard is gebleven. De beplantingselementen die de openheid iets beperken zijn vooral te vinden rondom boerderijen en andere bebouwing en door de aangelegde ruilverkavelingsbosjes rondom dorpen en op overhoekjes langs wegen. De ruim 120 agrarische leden werken mee aan de bescherming van de weidevogels. Hierbij wordt de grutto gezien als de gidssoort maar worden ook de kievit, scholekster, tureluur, gele kwikstaart en graspieper niet uit het oog verloren. De leden doen niet alleen aan nestbescherming en uitstel van maaien zodat jonge kuikens kunnen schuilen in lang gras, maar ze proberen er ook voor te zorgen dat het grondwaterpeil, de vegetatiesamenstelling en de voedselbeschikbaarheid op orde zijn. Ook met het creëren van plasdras en verhoogd waterpeil bieden ze goede foerageerplekken voor weidevogels aan. Kruidenrijke percelen en randen trekken veel insecten en vervolgens ook weer vogels. Voor succesvol beheer is monitoring en nazorg van plaatselijke vogelwachten van groot belang. Alleen door een goede samenwerking tussen agrariër en vogelwacht kan er resultaat geboekt worden. Ook de rol van de jagers(WBE) in de regio moet niet onderschat worden. Zij spelen een belangrijke rol in het predatiebeheer. Alle partijen zullen moeten samenwerken om de natuurlijke leefomgeving te versterken.

 

Samenwerken

“Het bestuur, de medewerkers en de deelnemers hebben het afgelopen jaar veel werk verzet om te komen tot een ecologisch goed onderbouwde gebiedsaanvraag. Dat lijkt nu beloond te worden door goedkeuring van de aanvraag en een breed draagvlak. Maar we zijn ons er van bewust dat er ook nog veel werk verzet moet worden om het beheer succesvol te maken. Daarbij is de samenwerking met plaatselijke vogelwachten, BFVW en WBE van cruciaal belang”, zegt voorzitter van Agrarisch Collectief Waadrâne Hans Kroodsma uit Janum. 

Agrarisch Collectief Waadrâne zal zich inspannen om door middel van deze samenwerking het agrarisch natuurbeheer succesvol te maken.

 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.waadrane.frl.