Download
Dorpsvisie Raard, Boarnwert en Foudgum
versie februari 2019
Doarpsvisie Raard, Boarwert en Foudgum_v
Adobe Acrobat document 1.0 MB

 

Uitkomsten jaarvergadering en de keukentafelgesprekken

Hieronder vind je de lijst die tot nu toe is opgesteld (laatste update: 28 juni). Op deze lijst vind je alle onderwerpen ‘waar we iets mee moeten’ in de doarpsvisie en waarmee we uiteindelijk in werkgroepen mee aan het werk kunnen.

 

Deze lijst wordt gebruikt als leidraad voor de enquête die we na de zomervakantie onder alle inwoners van de dorpen gaan houden. Maar, ook via de digitale weg kunnen er nog suggesties binnenkomen: heb jij aanvullingen voor onderwerpen die we hierin nog niet hebben genoemd? Geef ze dan door via doarpsbelangraardeo@gmail.com.

 

De uitkomsten van de enquête nemen we mee in de Doarpsvisie, welke ergens in oktober/november aan de dorpen gepresenteerd zullen worden.


Lijst 3e keukentafelgesprek

Leefbaarheid en vrijwilligers

·       Meer inspraak vanuit en samenwerking met de leeftijdsgroepen zelf, bijvoorbeeld op het gebied van activiteiten en jeugdhonk.

·       Dorpshuis is van iedereen maar je komt er nauwelijks met zijn allen (met mensen van alle leeftijden); wat is de behoefte per leeftijdsgroep? En kunnen we de leeftijden meer verbinden?

 

Mienskip

·       Inzetten op een groeiend en bloeiend dorp waar de gemoedelijkheid belangrijk is en blijft

·       Doel om de jeugd hier te laten blijven (natuurlijk ook afhankelijk van werkgelegenheid etc); 

·       Kunnen en willen we een groeikern worden?

·       Idee voor huurhuizen: leegstaande boerderij met woonunits (beleggers/investeerders)

·       Duurzame woningen: nieuwbouw energie neutrale woningen

 

Omgeving

·       Zoveel sterke punten op dit gebied: rust, ruimte, natuur; vogels/weide/dieren/….

·       Willen we iets te bieden hebben aan de voorbijgaande toerist: museum, gelegenheid om iets te eten/drinken? Wandelpaden? Idee: plaatsen van stoelen/bankje op steigers

·       IJsbaan : te lang gras, geen handige opstapplaats etc. 


Lijst 2e keukentafelgesprek

Duurzaamheid

·       Fairtrade producten gebruiken in bijv. dorpshuis en kerk.

·       Verlichte fietspaden/lichtgevend asfalt bij beweging en straatlantaarns op zonne-energie. Mogelijkheden met bijvoorbeeld projecten van universiteiten?

 

Glasvezel

·       Verbindingen worden slechter (strepen in het beeld/traagheid). Dit valt op in alle dorpen; de kabel wordt waarschijnlijk teveel belast.

·       Er is nog geen internet in de kerk, dit is ook een wens.

·       (snel) Internet wordt heel belangrijk bevonden.

 

Leefbaarheid

·       Behoefte aan meer verbinding met de kerk: de kerk draagt bij aan de leefbaarheid: omkijken naar mensen, activiteiten club/jeugd. Hulpvragen/ ondersteuning bieden ‘mienskip’ gevoel. Er zijn een aantal diaconale taken die overlapping hebben met dorpsbelang; niet iedereen is bij de kerk en dat is ook geen voorwaarde voor het omkijken naar elkaar. De kerk kan de gemeenschap inzetten om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen (bv tuintje bijhouden wanneer iemand in ziekenhuis ligt). Meer samenwerking opzoeken. Thema leefbaarheid is een onderwerp om altijd samen met de kerk op te pakken.

·       Dorpshuis is nu nog niet voldoende het kernpunt in het dorp; vrijwilligersfuncties 18-30 jaar zijn er eigenlijk niet. Daar waar je iets mee hebt, wil je je wel voor inzetten; dan ga je het dorp(shuis) ook meer dragen. Meer inzetten op alle leeftijdscategorieën (oudere jeugd kan bijvoorbeeld bardienst draaien in het jeugdhonk). Dit brengt ook een wisselwerking op gang  in het opbouwen van betrokkenheid, met daarna meer inzet vanuit alle hoeken van het dorp. Ook kan hierbij de verbinding worden gezocht tussen jongere en oudere inwoners.

·       Dorpshuis moet een ontmoetingsplek zijn (wat in andere dorpen bijv snackbar of kroeg doet).

·       Activiteiten allemaal op elkaar afstemmen. Niet te vaak hetzelfde willen doen, maar juist afwisseling en ‘hypes’ gebruiken, en vooral ook de input van alle inwoners.

 

Vrijwilligers

·       Vrijwilligerszaken los gaan zien van de commissies, we moeten meer 1 geheel worden. Het moet minder verplicht en tijdrovend worden; we hebben het allemaal drukker en het moet er allemaal ‘bij’. Bijvoorbeeld: als iedereen kan doen waar hij/zij goed in is en wat hij leuk vindt, is het veel minder belastend.

 

Mienskip

·       Denk bij het willen waarmaken van ideeën aan crowdfunding/ subsidies.


Lijst 1e keukentafelgesprek

 

Duurzaamheid

·       Zonneweide/ stallen met zonnepanelen

·       ‘Groen dorp’ met bijvoorbeeld kerk/dorpshuis streven naar energieneutraal

 

Glasvezel

·       Glasvezel; behoefte aan goede verbindingen in volledige dorpen, ook (vooral) de buitengebieden

 

Leefbaarheid

·       Verkeersveiligheid; onveilige punten in de buurten (verlichting, gevaarlijke punten, bermen, steeds meer en groter verkeer)

·       Behoud van de school

·       Dorpshuis is kernpunt in het dorp

 

Vrijwilligers

·       Binding jeugd: bijvoorbeeld door club en catechisatie, dorpsfeest, jeugdhonk, eigen plekje en activiteiten zonder dat het teveel ‘van bovenaf’ geregeld wordt

·       Hoe behouden we commissies en vrijwilligers en daardoor de activiteiten en binding; is het reëel wat we nu willen en doen in de huidige tijd met de beschikbare vrijwilligers? En hoe borgen we dit ook zodat we ook over 15 jaar nog genoeg vrijwilligers hebben?

 

Mienskip

·       Huurhuizen

·       Tegengaan krimp / zorg voor elkaar / verbinding met bijvoorbeeld bus

 

Omgeving

·       Historische paden / wandelpaden

·       Zwemplek/trap bij de Ee

·       Inrichting huidige haventje/bruggen voor doorvaart vanaf de Ee naar Holwerd

·       Aantrekkelijk dorp zijn voor inwoners (net zo geliefd blijven zoals we dat nu zijn)

 


Woordwolken (jaarvergadering)